Letošní nej...

Naše revíry v ČR

Rybářský řád Malá Bečva pro rok 2016

Ceník:

Roční povolenka ... 1000,- Kč

Denní povolenka ... 200,- Kč

(Bližší info - prodej povolenek mob.č. 602714576 (Kožušany) nebo 737164616, 603381408 (Troubky) Majitel naší povolenky si může požádat u Lesů ČR (v Prostějově) o povolení vjezdu na lesní cesty k toku svým osobním automobilem)

platný na mimopstruhovém revíru č. 17 801 001 Malá Bečva,

- od odlehčovacího stavidla v k. ú. Zářičí až po stavidlo při mostku v obci Troubky -

(označeno tabulemi)

pro pověřeného výkonem rybářského práva – FISHINGHOLIDAY s. r. o., IČ: 25847678,

Kožušany 162, 783 75 Kožušany – Tážaly, a to dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o rybářství

Níže uvedené podmínky a povinnosti vychází z ustanovení zákona č.99/2004 Sb., resp. jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 v platném znění a současně respektují další právní předpisy a vědecké poznatky.

1. Doby hájení jednotlivých druhů ryb

od 1. ledna do 15. března

 • mník jednovousý

od 1. září do 15. dubna

 • pstruh obecný

od 1. ledna do 15. června

 • bolen dravý
 • candát obecný
 • sumec velký
 • štika obecná

od 1. září do 30. listopadu

 • úhoř říční

od 16. března do 15. června

 • jelec jesen
 • jelec tloušť
 • jeseter a vyza
 • ostroretka stěhovavá
 • parma obecná a východní
 • podoustev říční

2. Denní doby lovu

v měsících lednu, únoru, listopadu a prosinci: od 7 do 18 hodin

v měsíci březnu: od 5 do 21 hodin

v měsíci dubnu, září a říjnu: od 6 do 22 hodin

v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu: od 4 do 24 hodin

3. Doby hájení některých dalších živočichů

Celoročně jsou chráněny ryby a vodní organizmy uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

4. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky

amur bílý 50 cm bolen dravý 40 cm
candát obecný 45 cm jelec tloušť 25 cm
jelec jesen 25 cm kapr obecný 40 cm
lín obecný 25 cm mník jednovousý 30 cm
ostroretka stěhovavá 30 cm parma obecná 40 cm
podoustev říční 25 cm pstruh duhový 25 cm
pstruh obecný 25 cm síh maréna 30 cm
siven americký 25 cm sumec velký 70 cm
štika obecná 60 cm tolstobolik 50 cm
úhoř říční 55 cm jeseter malý 30 cm

 

Délka ulovené ryby se měří od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve, a to přiložením měřidla k rybě v přímce, nikoliv obloukem přes rybu.

 

5. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

 1. používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných
 2. používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok
 3. užívat k lovu elektrického proudu, lovit ryby pod ledem
 4. lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování
 5. lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb
 6. lov mimo denní doby lovu v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky
 7. lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě
 8. lov z lodí obytných
 9. lov v místech , kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo pro škodlivém znečištění vody a též ryby, shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod
 10. lov ryb do slupů, vrší
 11. lov v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním z obou břehů
 12. budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů v revíru
 13. používání dvoj a trojháčků v době od 1. 1. do 15. 6. kromě revírů s povolenou přívlačí před 15. 6.
 14. lov na živou i mrtvou rybku nebo její část do 15. 6.
 15. lov ze všech pozemků, na které je zamezen přístup osobám oprávněným k výkonu rybářského práva jako je NPR Zástudánčí , tj pravá strana toku v úseku délky cca 1,5 km dle přiložené mapy:

6. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy

- lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku a muškařením, lov dravců, lov z loděk, lov nástražních rybek do čeřínku, lov na bójku - vše dle ustanovení vyhlášky č.197/2004 Sb., v platném znění

7. Povinné vybavení

Oprávněný při lovu ryb musí mít u sebe platný rybářský lístek a povolenku k lovu.

Dále je oprávněný k lovu povinen mít u sebe vyprošťovač háčků a měřidlo pro zjištění délky ulovené ryby a podběrák.Při lovu a přesunech v zalesněných částech toku se v obdobích honů na lesní zvěř doporučuje nosit bezpečnostní výstražné vesty či označení a v noci osvětlení (čelovka,apod)

8. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence

Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu datum. Lov bez označení se považuje za lov bez povolenky.

V rybářském revíru – Malá Bečva – si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni nejvýše sedm kg všech druhů ryb.dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto přisvojit.

Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede druh ryby, její délku a hmotnost.

Roční ulovené a přisvojené množství ryb je omezeno max. hmotností 40 kg na jednu povolenku.

9. Přístup na pozemky

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky , pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou však povinni nahradit případnou a prokazatelnou škodu, kterou při tom způsobí.

10. Uchovávání přisvojených ryb

Pokud lovící uchovává přisvojené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové zařízení, kde má přisvojená ryba umožněn alespoň minimální pohyb.Povoluje se sak z jednolícého osnovního úpletu.

Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, př. nechat nezabité ryby udusit.

11. Zacházení s přisvojenými rybami

Při vylovování ryb je oprávněný k lovu povinen zacházet s nimi šetrně. Pokud rybu nelze zvednout pomocí prutu nad hladinu, je nutno použít podběrák. Při vylovování ryb o velké hmotnosti může být použit vylovovací hák – gaf.ryby, které nedosahují stanovené míry musí být vraceny do vody, uvolňujeme je pokud možno ve vodě. Pokud háček vězí hluboko v jícnu je nutné jej odříznout - - odstříhnout. Porcování ryb před odchodem od vody je přísně zakázáno.

Důležité informace - telefony, druhy povolenek, cena:

Hasiči: 150

Policie ČR: 158

Záchranná služba: 155

Povodí Moravy s.p.

Brno, Dřevařská 11: 541 211 737

Uživatel revíru

FISHINGHOLIDAY: 602 714 576 (nebo 603 381 408).

Druhy povolenek

a jejich cena: roční / 1000,- Kč

denní / 200,- Kč

Petrův zdar přeje

FISHINGHOLIDAY-team

Revír tvoří horní část kdysi uměle vybudovaného náhonu především k závlahám a pro napájení vodních nádrží, který začíná zavodňovacím stavidlem v Záříčí, probíhá větším dílem lužním lesem až ke stavidlu v obci Troubky. Koryto zaříznuto do měkkého terénu je velmi členité a tvoří řadu meandrů a zákrutů. Řečiště původní šíře toku cca 10 m. Voda mírně tažná, hloubka vody dosahuje místy až 3 m. Dno hlinitopísčité s nánosy splavenin. Voda v určitých úsecích dosti obtížně přístupná. Krajina klidná, typ lužních lesů ve výšce okolo 190 m n. m.

Druhy ryb: Kapr obecný, Bílá ryba, Lín obecný, Sumec velký, Štika obecná, Candát obecný, Cejn velký, Jelec tloušť, Okoun říční, Úhoř říční, Parma obecná, Ostroretka stěhovavá, Amur bílý, Bolen dravý, Mník jednovousý….


Aktuality

Nový ceník pro rok 2019

Zvýhodněné rezervace hausbótů pro rok 2019 ! Využijte i vy super ceny za týdenní pobyt na našich lodích,BB-18 za 10900,-Kč, hausbot PC-32 18900,-Kč .... POZOR! Pro jarní sezónu 2019 už máme posledních pár volných termínů ! Informujte se: mob. 605741110 nebo fishing-wrco@seznam.cz

aktualita

... více

Letní dovolená v deltě řeky pád.

Pro letní měsíce červen,červenec,srpen jsme pro vás připravili akční ceny. Hauseboat PC-32.....15000.-kč BB-18.......7990.- kč Sisi-78......4990.-kč Za akční cenu si také můžete objednat balíček v kombinaci. Hausebot PC-32+BB-18....19.990,- kč PC-32+SISI-78...18.490,-kč BB-18+SISI-78..11990,-kč Ceny jsou uvedeny týdenním turnusu Sobota-Sobota.

aktualita

... více

Zobrazit všechny aktuality »

Zobrazit archív »